program współfinansowany przez Unię Europejską

Twój rozwój naszą sprawą

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Poddziałania 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju Przedsiębiorstwa

Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego

Partnerzy projektu

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

WASKO S.A.

MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k.

O projekcie

Projekt: „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego”, realizowany jest przez Operatora PSF

 • Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach w partnerstwie z:
 • MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu spółka komandytowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • WASKO SA w Gliwicach.

Okres realizacji: od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2021 roku.

Wartość projektu: 50 009 538,48 PLN, w tym dofinansowanie z UE 41 796 926,48 PLN.
Dotychczas zawarto umowy na kwotę:
14 191 359,23 PLN.

Celem Projektu jest poprawa do końca 2025 roku kompetencji i kwalifikacji 5 478 pracowników i osób z kadry zarządzającej, zgodnie z potrzebami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt jest skierowany do właścicieli, wspólników, partnerów, kadry zarządzającej i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego, zatrudnionych na umowy o pracę oraz na umowy cywilno-prawne. Grupa docelowa to 5 478 pracowników i osób z kadry zarządzającej z 1 300 firm.

o projekcie

Jak uzyskać dofinansowanie

Aby otrzymać do 80% dofinansowania na szkolenia i doradztwo wystarczy samodzielnie wybrać usługi rozwojowe z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), oznaczone informacją o możliwości dofinansowania. Opcja ta dotyczy znakomitej większości wpisanych do BUR usług.

BUR jest to ogólnopolska, bezpłatna baza internetowa z usługami rozwojowymi dla firm, administrowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie można otrzymać na usługi rozwojowe, czyli:

 • Szkolenia i kursy zawodowe, mające na celu nabycie nowych kwalifikacji lub ich podwyższenie
 • Kursy poszerzające wiedzę w dziedzinach przydatnych w firmie
 • Studia podyplomowe, łącznie ze studiami MBA
 • Doradztwo dla pracowników
 • Mentoring i coaching
 • E-learning.

UWAGA! Dofinansowanie nie obejmuje kursów i szkoleń, których przeprowadzenie jest wymagane przepisami prawa (np. szkolenia BHP).

U nas możesz otrzymać aż do 100 000 PLN dofinansowania na przedsiębiorstwo i do 15 000 PLN na jedną usługę rozwojową!

Korzyści wyboru oferty z Bazy Usług Rozwojowych to m. in.:

 • Możliwość dofinansowania.
 • Profesjonalizm – oferowane w BUR usługi świadczone są przez zweryfikowane przez PARP instytucje, które dysponują wymaganymi akredytacjami i certyfikatami.
 • Pewność – usługi oferowane w BUR podlegają systemowi ocen, wystawianych przez korzystających z nich przedsiębiorców. System ocen jest obligatoryjny, co umożliwia porównanie ich poziomu i jakości pomiędzy różnymi oferentami.
 • Unikalność oferty – za pośrednictwem modułu „Tablica ogłoszeń” istnieje możliwość stworzenia usług pod konkretne, dedykowane zamawiającemu przedsiębiorcy potrzeby (usługi „na miarę”).

Kwota dofinansowania zależy od tzw. zmiennej kwoty przeliczeniowej (zkp), określanej kwartalnie przez Komitet Sterujący PSF. Obecnie wynosi ona 7500 PLN i jest średnią kwotą dofinansowania przypadającą na jednego uczestnika w ramach jednej umowy.

To przedsiębiorca decyduje, w ramach ww. warunków brzegowych, z jakich usług rozwojowych skorzysta i za jaką kwotę.

PRZYKŁAD: W ramach jednej umowy możesz wysłać aż 13 pracowników na usługi za 7500 PLN lub np. 5 pracowników na usługi za 15000 PLN i 7 pracowników na usługi za 2000 PLN.

Poziom dofinansowania wynosi od 50% do 80% wartości usługi i zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa średnie

50%

50
50

Przedsiębiorstwa małe

70%

70
70

Przedsiębiorstwa mikro

80%

80
80

UWAGA! W przypadku przedsiębiorstw małych i średnich istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania do 80%, w przypadku spełnienia dodatkowych warunków i kryteriów. (dostępne TUTAJ)

Podstawowe kryteria zaliczenia przedsiębiorstwa do odpowiedniej grupy MMŚP:

 • Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 zatrudnionych pracowników oraz obrót nie większy niż 50 mln EUR bądź suma bilansowa nie większa niż 43 mln EUR
 • Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większe niż 10 mln EUR
 • Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większa niż 2 mln EUR.

Aktualności

—– ✱ ✱ ✱ —–

Informacje dotyczące RODO:
1) Administratorem danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca oznacza to Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona
internetowa: bip.slaskie.pl; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych daneosobowe@slaskie.pl
2) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b) i c) oraz art. 9 ust. 2 g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO)
3) Kategorie przetwarzanych danych osobowych zgodne z formularzem zgłoszeniowym przedsiębiorcy oraz formularzem określającym status uczestnika projektu – wzory dokumentów
4) Dane będą przetwarzane od dnia podpisania umowy finansowania usług rozwojowych do 10 lat od zakończenia projektu.
5) Dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu realizacji projektu.
6) Dane osobowe będą przetwarzane przez:
a) Operatora:
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice, email: operator@riph.com.pl
b) partnerów:
MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k., ul. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, email: bokczwa@akademiamddp.pl
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza, email: operator@wsb.edu.pl
WASKO S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, email: operator@wasko.pl
c) Instytucję Zarządzającą,
d) Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 30; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – iod@wup-katowice.pl
e) instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
f) Instytucje dokonujące ewaluacji Programu upoważnione do przetwarzania danych przez Administratora danych
g) O powierzeniu danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom Uczestnik zostanie poinformowany w drodze pisemnej.
7) Przedsiębiorca i uczestnik ma prawo żądać od Beneficjenta dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania Wymienione prawa będą traktowane w sposób określony w artykułach 13 do 19 Rozdziału III: „Prawa osoby, której dane dotyczą” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
8) Przedsiębiorca i uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
9) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

✱ ✱ ✱

Informujemy, iż z przyczyn losowych w dniu dzisiejszym tj. 10.07.2018r. BOK w Tychach będzie otwarty w godz. 10.30-15.00. Za utrudnienia bardzo przepraszamy. Dla MMŚP, którym mija w dniu dzisiejszym termin złożenia Wniosków o rozliczenie usług rozwojowych, termin zostaje przedłużony do dnia jutrzejszego tj. 11.07.2018r

✱ ✱ ✱

Uprzejmie informujemy, że wyjątkowo w dniu 05.07.2018 r. Biuro Obsługi Klienta w Częstochowie przy ul. Kawia 4/16, będzie czynne od godz. 7:00 do 15:00. Przepraszamy za utrudnienia.

✱ ✱ ✱

Biura Obsługi Klienta w Tychach ul. Estetyczna 4 i w Częstochowie ul. Kawia 4/16 wydłużają dni bez naboru do 4 lipca 2018 r.

✱ ✱ ✱

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dni 26.06- 02.07.2018r. będą dniami bez naboru w Biurach Obsługi Klienta w Tychach ul. Estetyczna 4 i w Częstochowie ul. Kawia 4/16. Jednocześnie, pragniemy poinformować, iż liczba złożonych wniosków o rozliczenie usług rozwojowych w powyższych BOK-ach, jest tak duża, iż oczekiwanie na refundację może wydłużyć się nawet do 2 miesięcy, od daty złożenia kompletnego wniosku przez Przedsiębiorcę.

✱ ✱ ✱

Szanowni Państwo, zgodnie z pkt. IV.66.e.iv Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim, od dnia 16 czerwca br. do odwołania, ogłaszamy nabór dedykowany jedynie dla podmiotów zamierzających uzyskać wsparcie dla osób w wieku 50 lat i więcej. Nabór dedykowany obowiązuje we wszystkich naszych Biurach Obsługi Klienta.

✱ ✱ ✱

Z uwagi na ogromną liczbę przyjętych wniosków ogłaszamy od 11 do 15 czerwca dni bez naboru we wszystkich naszych Biurach Obsługi Klienta.
BOK będzie otwarty dla zainteresowanych (bez możliwości złożenia dokumentów aplikacyjnych):
• w Cieszynie i Dąbrowie Górniczej w dniach 11 oraz 12 czerwca,
• w Gliwicach w dniach 11 do 15 czerwca w godz. 8.00 – 16.00,
• w Rybniku w dniach 11 oraz 15 czerwca w godz. 8.00 – 16.00.

✱ ✱ ✱

W związku z nowymi przepisami dot. ochrony danych osobowych (RODO) informujemy, że dokumenty dot. projektu należy składać w zamkniętej kopercie bądź opakowaniu.

✱ ✱ ✱

Biuro Projektu w Gliwicach, będzie nieczynne w dniu 01.06.2018 r.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że WASKO SA – BOK w Gliwicach, ul. Barlickiego 23, w dniach 30.05. oraz 1-2.06 br. będzie miało nieplanowaną przerwę w przyjmowaniu wniosków.

✱ ✱ ✱

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa adres e-mailowy przetwarzany jest w naszej firmie: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO.

Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki w gronie większej grupy osób, a także dostawcom usług hostingowych.

Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:
• bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny
• z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko, adres)

Dane będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania żądania ich usunięcia.

Zakres przetwarzanych danych: adres e-mail, nazwa, adres, imię i nazwisko, treść informacji.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że w dniach 28.05-30.05.2018 r. Biuro Obsługi Klienta w Rybniku będzie miało nieplanowaną przerwę w naborze.

✱ ✱ ✱

Zawieszenie naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych – BOK Dąbrowa Górnicza i BOK Cieszyn.
Uprzejmie informujemy, że w związku z dużą liczbą przyjętych wniosków, zgodnie z ustępem 55 pkt e, lit. ii Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim, w terminie 16.05-21.05.2018 r. Akademia WSB zawiesza nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych (nieplanowana przerwa w przyjmowaniu wniosków). Jednocześnie informujemy, że w tych dniach Biura Obsługi Klienta w Dąbrowie Górniczej oraz Cieszynie będą otwarte w godzinach: 16.05.2018, 17.05.2018 – 10:00-15:00 oraz 18.05.2018, 19.05.2018 r., 21.05.2018- 7:00-15:00. Wnioski można natomiast składać u Partnerów projektu w pozostałych punktach: Częstochowie, Tychach, Rybniku, Gliwicach. Adresy i godziny otwarcia punktów znajdują się pod adresem http://operatorpsf.riph.com.pl/#kontakt

✱ ✱ ✱

Uprzejmie informujemy, że MDDP BOK w Częstochowie i BOK w Tychach, WSB – BOK w Dąbrowie Górniczej i BOK w Cieszynie będą miały planowaną przerwę w naborze w dniu 1 czerwca 2018 r.

✱ ✱ ✱

Od dnia dzisiejszego tj. od 08.05.2018 r. do odwołania, z powodów technicznych, mogą występować problemy z funkcjonowaniem infolinii BOK Częstochowa. Trwa naprawa usterki.
Przypominamy, iż we wszystkich sprawach związanych z BOK Częstochowa można kontaktować się również pod nr 501-800-586. Przepraszamy za utrudnienia.

✱ ✱ ✱

Informujemy, iż z powodu bardzo dużej ilości przedsiębiorców korzystających z BOK w Tychach – od dnia dzisiejszego tj. 07.05.2018r. do odwołania, nastąpi zmiana sposobu składania wniosków o rozliczenie zrealizowanych usług rozwojowych w MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp.k.- BOK Tychy i BOK Częstochowa. Wnioski o rozliczenie zrealizowanych usług rozwojowych, należy składać osobiście lub w formie wysyłkowej wyłącznie w BOK Częstochowa. BOK Tychy realizować będzie bieżącą pracę Biura Obsługi Klienta, oprócz przyjmowania wniosków o rozliczenie usług rozwojowych. Za zaistniałe zmiany serdecznie przepraszamy, jednak pozwolą one na usprawnienie przyjmowania dokumentów zgłoszeniowych w BOK Tychy.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że Biuro projektu będzie nieczynne w dniach 30 kwietnia, 2 maja oraz 4.05.2018 r., a BOK WASKO S.A. będzie miało nieplanowaną przerwę w naborze w dniach 2 maja oraz 4.05.2018 r.

✱ ✱ ✱

Uprzejmie informujemy, że Biuro Obsługi Klienta w Gliwicach będzie nieczynne w dniach 9.04. – 13.04.2018 r.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że od dnia 16.04.2018 r. zmianie ulega dotychczasowa nazwa Partnera w projekcie – Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Obowiązywać będzie nazwa: Akademia WSB i nowe logo Uczelni.
W związku z powyższym od 16.04.2018 r. wprowadzone zostaną nowe wzory wszystkich dokumentów projektowych u wszystkich Partnerów projektu. Uprzejmie prosimy o wstrzymanie się z przygotowywaniem wniosków na starych wzorach, do momentu udostępnienia na stronie internetowej nowych wzorów formularzy.

✱ ✱ ✱

Od dnia dzisiejszego tj. od 28.03.2018 r. do odwołania, z powodów technicznych, nie będzie funkcjonowała infolinia BOK Częstochowa. Trwa naprawa usterki.

✱ ✱ ✱

W dniu dzisiejszym tj. 27.03.2018 r. z powodów technicznych, nie będzie funkcjonowała infolinia BOK Częstochowa. Trwa naprawa usterki.

✱ ✱ ✱

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.03.2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Partner projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego” ustanawia nieplanowany dzień bez naboru oraz zamknięte BOK dla biur obsługi klienta w Dąbrowie Górniczej oraz w Cieszynie.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 31.03.2018 r., w którym był ustanowiony planowany dzień bez naboru, również będą zamknięte BOK w Dąbrowie Górniczej oraz w Cieszynie.

✱ ✱ ✱

Uprzejmie informujemy, że Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, BOK w Rybniku ogłasza nieplanowany dzień bez naboru oraz zamknięte BOK w Rybniku w dniu 03.03.2018 r.

✱ ✱ ✱

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21.02.2018 oraz 22.02.2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Partner projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego” ustanawia nieplanowane dni bez naboru oraz zamknięte BOK dla biur obsługi klienta w Dąbrowie Górniczej oraz w Cieszynie.

✱ ✱ ✱

W 2018 r. planowane są przerwy naboru wniosków o dofinansowanie w następujących terminach:

RIPH w Gliwicach i BOK w Rybniku: 31 marca, 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja, 17-21 września, 24 grudnia, 27-29 grudnia, 31 grudnia.
MDDP BOK w Częstochowie i BOK w Tychach: 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja, 1 czerwca, 13-14 sierpnia, 16 sierpnia, 29-31 października, 2 listopada, 27-28 grudnia, 31 grudnia
WSB – BOK w Dąbrowie Górniczej i BOK w Cieszynie: przerwa w naborze – 31 marca, 30 kwietnia, 2-3 listopada, 10 listopada, 28 grudnia,
oraz BOK zamknięty – 2 maja, 1-2 czerwca,22 grudnia, 24 grudnia, 27 grudnia (skrócone godziny pracy BOK do 15:00), 29 grudnia, 31 grudnia
WASKO S.A. BOK w Gliwicach: 30 marca, 2-7 lipca, 9-14 lipca, 16 lipca

✱ ✱ ✱

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz BOK w Rybniku wstrzymują nabór wniosków na dofinansowanie w terminie 22.01.2018 – 26.01.2018.

✱ ✱ ✱

Biuro Obsługi Klienta prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Cieszynie,
ustanawia nieplanowaną przerwę w naborze wniosków o dofinansowanie na następujące dni:

20.12.2017 przerwa w naborze wniosków – skrócone godziny pracy do 15:00,

21.12.2017  przerwa w naborze wniosków – skrócone godziny pracy do 15:00,

22.12.2017 przerwa w naborze wniosków.

  ✱ ✱ ✱

Biuro Obsługi Klienta prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Cieszynie w dniu 27.12.2017r. będzie nieczynne.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że:

O przywróceniu terminów wymienionych w Regulaminie naboru do projektu, poinformujemy w odrębnym komunikacie.

  ✱ ✱ ✱

W dniu 19 października br., w związku z nieplanowaną przerwą w przyjmowaniu wniosków z powodów technicznych
(szkolenie wewnętrzne), niżej podane Biura Obsługi Klientów będą nieczynne.
Cieszyn (WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie)
ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn
Dąbrowa Górnicza (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Tychy, ul. Oświęcimska 51, 43-100 Tychy
Rybnik (Politechnika Śląska, Centrum Kształcenia Inżynierów), ul. Kościuszki 54, 44-200 Rybnik
29.09.2017r. Planowane przerwy w naborze

>

RIPH w Gliwicach – BOK w Rybniku Dzień bez naboru
Październik 30, 31
Listopad 2-4, 6-10, 13

 

WSB – BOK w Dąbrowie Górniczej oraz w Cieszynie Dzień bez naboru Dzień bez naboru, w tym skrócone godziny pracy BOK do godz. 15:00 Dzień bez naboru, w tym BOK nieczynne
Listopad 3, 4, 10, 13 2, 9
Grudzień 15, 29 14, 27, 28 9, 23, 30

 

MDDP – BOK w Tychach dni bez naboru
Grudzień 23, 27, 28, 29, 30

 

MDDP – BOK w Częstochowie dni z naborem, w których biuro będzie czynne krócej od 8:00 – 12:00
Grudzień 27, 29, 30

 

WASKO S.A. – BOK w Gliwicach Dzień bez naboru
Listopad  –
Grudzień 27-29

28.09.2017r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie dot. Podmiotowego Systemu Finansowania oraz zasad funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych. Więcej informacji >>>

 

RIPH w Gliwicach wraz z partnerami informuje, że rozpoczyna się nabór do projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim” w Biurach Obsługi Klienta (adresy poniżej).
Dokumentacja projektowa jest dostępna w zakładce Wzory dokumentów

—————— ✱ ✱ ✱ ——————

Wzory dokumentów

Trwają prace nad nowymi wzorami dokumentów, które będą dostępne w sierpniu. W przypadku, gdyby chcieli Państwo złożyć formularze zgłoszeniowe do projektu pod koniec sierpnia/na początku września, prosimy nie wypełniać dokumentów na wzorach, które są obecnie dostępne, tylko poczekać na ich aktualizację.


Informujemy, że od dnia 16.04.2018 r. wprowadzone zostały nowe wzory wszystkich dokumentów projektowych u wszystkich Partnerów projektu.

Prosimy o składanie wniosków na dofinansowanie (formularze C – C.8) w dwóch egzemplarzach dokumentów.

W związku z nowymi przepisami dot. ochrony danych osobowych (RODO) informujemy, że dokumenty dot. projektu należy składać w zamkniętej kopercie bądź opakowaniu.

Przedsiębiorca składa dokumenty do ubiegania się o wsparcie nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia usług rozwojowych.
Przykład, jak liczyć 14 dni – TUTAJ .

Dokumenty kompletne, bez błędów, rozpatrywane będą w pierwszej kolejności. Dokumenty, w których stwierdzono nieprawidłowości, a Przedsiębiorca ich nie skoryguje w wyznaczonym terminie –  nie będą dalej rozpatrywane.

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie (nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem danej usługi) powiadomić Operatora o każdej zmianie dotyczącej tejże usługi oraz dostarczyć aktualne formularze zgłoszeniowe uczestnika – liczy się data wpływu podpisanych dokumentów w wersji papierowej. Aneks, jeżeli jest wymagany, winien być podpisany obustronnie nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem usługi rozwojowej. Brak terminowego powiadomienia o zmianach, skutkować może niedofinansowaniem usługi rozwojowej.

Schemat postępowania

Schemat postepowania

Kontakt

Biura Obsługi Klienta:

Informujemy, że od dnia 16 czerwca br. do odwołania, ogłaszamy nabór dedykowany jedynie dla podmiotów zamierzających uzyskać wsparcie dla osób w wieku 50 lat i więcej. Nabór dedykowany obowiązuje we wszystkich naszych Biurach Obsługi Klienta.

Cieszyn – tel. (32) 706 10 91 w.12
Częstochowa – tel. (32) 706 10 91 w. 13
Dąbrowa Górnicza – tel. (32) 706 10 91 w. 14
Gliwice – tel. (32) 706 10 91 w. 15
Tychy – tel. (32) 706 10 91 w. 16
Rybnik – tel. (32) 706 10 91 w. 17

Biuro Projektu:
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice
e-mail: operator@riph.com.pl
tel.: (32) 706 10 91 w. 11
www.riph.com.pl

Infolinia Projektu:
(32) 706 10 91         w godz. 8.00 – 16.00
Kierownik Projektu:
Barbara Miller-Turek

Biuro Projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Biura Obsługi Klienta są czynne w następujących godzinach:
(należy brać pod uwagę dni bez naboru – do sprawdzenia w Aktualnościach)

Częstochowa, ul. Kawia 4/16 lok. 122
Gliwice
, ul. Barlickiego 23
Tychy
, ul. Estetyczna 4 lok. B2
Rybnik
, ul. Kościuszki 54       

Poniedziałek od 8:00 do 16:00

Wtorek od 8:00 do 16:00

Środa od 10:00 do 18:00

Czwartek od 10:00 do 18:00

Piątek od 8:00 do 16:00

Sobota od 8:00 do 16:00

 

Cieszyn, ul. Frysztacka 44
Dąbrowa Górnicza
, ul. Cieplaka 1C

Poniedziałek od 7:00 do 15:00

Wtorek od 7:00 do 15:00

Środa od 10:00 do 18:00

Czwartek od 10:00 do 18:00

Piątek od 7:00 do 15:00

Sobota od 7:00 do 15:00

BIURA OBSŁUGI KLIENTA

Cieszyn
(WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie)
ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn
tel.: (32) 706 10 91 w.12
Częstochowa
ul. Kawia 4/16 lok 122, 42-202 Częstochowa
tel. (32) 706 10 91 w. 13
tel. 501-800-586
bokczwa@akademiamddp.pl
Dąbrowa Górnicza
(Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: (32) 706 10 91 w. 14
Gliwicegodziny otwarcia >>>
(Ośrodek Szkoleniowy WASKO SA)
ul. Barlickiego 23, 44-100 Gliwice
tel.: (32) 706 10 91 w. 15
Tychy
ul. Estetyczna 4 lok. B2, 43-100 Tychy
tel. (32) 706 10 91 w. 16
boktychy@akademiamddp.pl
Rybnik
(Politechnika Śląska, Centrum Kształcenia Inżynierów)
ul. Kościuszki 54, 44-200 Rybnik
tel.: (32) 706 10 91 w. 17
Kom. 507 171 759
e-mail: operator@riph.com.pl
Zwiększ czcionkę
Wysoki kontrast