program współfinansowany przez Unię Europejską

Twój rozwój naszą sprawą

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Poddziałania 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju Przedsiębiorstwa

Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego

Partnerzy projektu

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

WASKO S.A.

MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k.

O projekcie

Projekt: „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego”, realizowany jest przez Operatora PSF

 • Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach w partnerstwie z:
 • MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu spółka komandytowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • WASKO SA w Gliwicach.

Okres realizacji: od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2021 roku.

Wartość projektu: 50 009 538,48 PLN, w tym dofinansowanie z UE 41 796 926,48 PLN.

Celem Projektu jest poprawa do końca 2025 roku kompetencji i kwalifikacji 5 478 pracowników i osób z kadry zarządzającej, zgodnie z potrzebami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt jest skierowany do właścicieli, wspólników, partnerów, kadry zarządzającej i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego, zatrudnionych na umowy o pracę oraz na umowy cywilno-prawne. Grupa docelowa to 5 478 pracowników i osób z kadry zarządzającej z 1 300 firm.

o projekcie

Jak uzyskać dofinansowanie

Aby otrzymać do 80% dofinansowania na szkolenia i doradztwo wystarczy samodzielnie wybrać usługi rozwojowe z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), oznaczone informacją o możliwości dofinansowania. Opcja ta dotyczy znakomitej większości wpisanych do BUR usług.

BUR jest to ogólnopolska, bezpłatna baza internetowa z usługami rozwojowymi dla firm, administrowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie można otrzymać na usługi rozwojowe, czyli:

 • Szkolenia i kursy zawodowe, mające na celu nabycie nowych kwalifikacji lub ich podwyższenie
 • Kursy poszerzające wiedzę w dziedzinach przydatnych w firmie
 • Studia podyplomowe, łącznie ze studiami MBA
 • Doradztwo dla pracowników
 • Mentoring i coaching
 • E-learning.

UWAGA! Dofinansowanie nie obejmuje kursów i szkoleń, których przeprowadzenie jest wymagane przepisami prawa (np. szkolenia BHP).

U nas możesz otrzymać aż do 100 000 PLN dofinansowania na przedsiębiorstwo i do 15 000 PLN na jedną usługę rozwojową!

Korzyści wyboru oferty z Bazy Usług Rozwojowych to m. in.:

 • Możliwość dofinansowania.
 • Profesjonalizm – oferowane w BUR usługi świadczone są przez zweryfikowane przez PARP instytucje, które dysponują wymaganymi akredytacjami i certyfikatami.
 • Pewność – usługi oferowane w BUR podlegają systemowi ocen, wystawianych przez korzystających z nich przedsiębiorców. System ocen jest obligatoryjny, co umożliwia porównanie ich poziomu i jakości pomiędzy różnymi oferentami.
 • Unikalność oferty – za pośrednictwem modułu „Tablica ogłoszeń” istnieje możliwość stworzenia usług pod konkretne, dedykowane zamawiającemu przedsiębiorcy potrzeby (usługi „na miarę”).

Kwota dofinansowania zależy od tzw. zmiennej kwoty przeliczeniowej (zkp), określanej kwartalnie przez Komitet Sterujący PSF. Obecnie wynosi ona 7500 PLN i jest średnią kwotą dofinansowania przypadającą na jednego uczestnika w ramach jednej umowy.

To przedsiębiorca decyduje, w ramach ww. warunków brzegowych, z jakich usług rozwojowych skorzysta i za jaką kwotę.

PRZYKŁAD: W ramach jednej umowy możesz wysłać aż 13 pracowników na usługi za 7500 PLN lub np. 5 pracowników na usługi za 15000 PLN i 7 pracowników na usługi za 2000 PLN.

Poziom dofinansowania wynosi od 50% do 80% wartości usługi i zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa średnie

50%

50
50

Przedsiębiorstwa małe

70%

70
70

Przedsiębiorstwa mikro

80%

80
80

UWAGA! W przypadku przedsiębiorstw małych i średnich istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania do 80%, w przypadku spełnienia dodatkowych warunków i kryteriów. (dostępne TUTAJ)

Podstawowe kryteria zaliczenia przedsiębiorstwa do odpowiedniej grupy MMŚP:

 • Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 zatrudnionych pracowników oraz obrót nie większy niż 50 mln EUR bądź suma bilansowa nie większa niż 43 mln EUR
 • Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większe niż 10 mln EUR
 • Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większa niż 2 mln EUR.

Aktualności

—– ✱ ✱ ✱ —–

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21.02.2018 oraz 22.02.2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Partner projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego” ustanawia nieplanowane dni bez naboru oraz zamknięte BOK dla biur obsługi klienta w Dąbrowie Górniczej oraz w Cieszynie.

✱ ✱ ✱

W 2018 r. planowane są przerwy naboru wniosków o dofinansowanie w następujących terminach:

RIPH w Gliwicach i BOK w Rybniku: 31 marca, 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja, 1-2 czerwca, 17-21 września, 24 grudnia, 27 grudnia, 31 grudnia.
MDDP BOK w Częstochowie: 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja, 1 czerwca, 13-14 sierpnia, 16 sierpnia, 29-31 października, 2 listopada, 27-28 grudnia, 31 grudnia
WSB – BOK w Dąbrowie Górniczej i BOK w Cieszynie: przerwa w naborze – 31 marca, 30 kwietnia, 2-3 listopada, 10 listopada, 28 grudnia,
w tym BOK zamknięty – 2 maja, 1-2 czerwca,22 grudnia, 24 grudnia, 27 grudnia (skrócone godziny pracy BOK do 15:00), 29 grudnia, 31 grudnia
WASKO S.A. BOK w Gliwicach: 30 marca, 2-7 lipca, 9-14 lipca, 16 lipca

✱ ✱ ✱

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz BOK w Rybniku wstrzymują nabór wniosków na dofinansowanie w terminie 22.01.2018 – 26.01.2018.

✱ ✱ ✱

Biuro Obsługi Klienta prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Cieszynie,
ustanawia nieplanowaną przerwę w naborze wniosków o dofinansowanie na następujące dni:

20.12.2017 przerwa w naborze wniosków – skrócone godziny pracy do 15:00,

21.12.2017  przerwa w naborze wniosków – skrócone godziny pracy do 15:00,

22.12.2017 przerwa w naborze wniosków.

  ✱ ✱ ✱

Biuro Obsługi Klienta prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Cieszynie w dniu 27.12.2017r. będzie nieczynne.

  ✱ ✱ ✱

W dniu 19 października br., w związku z nieplanowaną przerwą w przyjmowaniu wniosków z powodów technicznych
(szkolenie wewnętrzne), niżej podane Biura Obsługi Klientów będą nieczynne.
Cieszyn (WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie)
ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn
Dąbrowa Górnicza (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Tychy, ul. Oświęcimska 51, 43-100 Tychy
Rybnik (Politechnika Śląska, Centrum Kształcenia Inżynierów), ul. Kościuszki 54, 44-200 Rybnik
29.09.2017r. Planowane przerwy w naborze

>

RIPH w Gliwicach – BOK w Rybniku Dzień bez naboru
Październik 30, 31
Listopad 2-4, 6-10, 13

 

WSB – BOK w Dąbrowie Górniczej oraz w Cieszynie Dzień bez naboru Dzień bez naboru, w tym skrócone godziny pracy BOK do godz. 15:00 Dzień bez naboru, w tym BOK nieczynne
Listopad 3, 4, 10, 13 2, 9
Grudzień 15, 29 14, 27, 28 9, 23, 30

 

MDDP – BOK w Tychach dni bez naboru
Grudzień 23, 27, 28, 29, 30

 

MDDP – BOK w Częstochowie dni z naborem, w których biuro będzie czynne krócej od 8:00 – 12:00
Grudzień 27, 29, 30

 

WASKO S.A. – BOK w Gliwicach Dzień bez naboru
Listopad  –
Grudzień 27-29

28.09.2017r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie dot. Podmiotowego Systemu Finansowania oraz zasad funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych. Więcej informacji >>>

 

RIPH w Gliwicach wraz z partnerami informuje, że rozpoczyna się nabór do projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”!
Dokumentacja projektowa jest dostępna w zakładce Wzory dokumentów
—————— ✱ ✱ ✱ ——————

Wzory dokumentów

Prosimy o składanie wniosków na dofinansowanie (formularze C – C.8) w dwóch egzemplarzach dokumentów.
Ponadto informujemy, że uległy zmianie poniższe dokumenty (nowy wzór od dn. 21.02.2018r.).

Dokumenty kompletne, bez błędów, rozpatrywane będą w pierwszej kolejności. Dokumenty, w których stwierdzono nieprawidłowości, a Przedsiębiorca ich nie skoryguje w wyznaczonym terminie –  nie będą dalej rozpatrywane.

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie (nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem danej usługi) powiadomić Operatora o każdej zmianie dotyczącej tejże usługi oraz dostarczyć aktualne formularze zgłoszeniowe uczestnika – liczy się data wpływu podpisanych dokumentów w wersji papierowej. Aneks, jeżeli jest wymagany, winien być podpisany obustronnie nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem usługi rozwojowej. Brak terminowego powiadomienia o zmianach, skutkować może niedofinansowaniem usługi rozwojowej.

Schemat postępowania

Schemat postepowania

Kontakt

Biura Obsługi Klienta:
Cieszyn – tel. (32) 706 10 91 w.12                     21-22.02.2018r. – nieplanowane dni bez naboru / zamknięte BOK
Częstochowa – tel. (32) 706 10 91 w. 13
Dąbrowa Górnicza – tel. (32) 706 10 91 w. 14                     21-22.02.2018r. – nieplanowane dni bez naboru / zamknięte BOK
Gliwice – tel. (32) 706 10 91 w. 15
Tychy – tel. (32) 706 10 91 w. 16
Rybnik – tel. (32) 706 10 91 w. 17                     28.02.2018r. – nieplanowany dzień bez naboru / godz. 15.00-19.00 –  zamknięte BOK

Biuro Projektu:
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice
e-mail: operator@riph.com.pl
tel.: (32) 706 10 91 w. 11
www.riph.com.pl

Infolinia Projektu:
(32) 706 10 91
Kierownik Projektu:
Barbara Miller-Turek

Biuro Projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Biura Obsługi Klienta są czynne w:
Poniedziałek od 7:00 do 15:00
Wtorek od 7:00 do 15:00
Środa od 11:00 do 19:00
Czwartek od 11:00 do 19:00
Piątek od 7:00 do 15:00
Sobota od 7:00 do 15:00

BIURA OBSŁUGI KLIENTA

Cieszyn
(WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie)
ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn
tel.: (32) 706 10 91 w.12
Częstochowa
ul. Kawia 4/16 lok 122, 42-202 Częstochowa
tel. (32) 706 10 91 w. 13
Dąbrowa Górnicza
(Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: (32) 706 10 91 w. 14
Gliwicegodziny otwarcia >>>
(Ośrodek Szkoleniowy WASKO SA)
ul. Barlickiego 23, 44-100 Gliwice
tel.: (32) 706 10 91 w. 15
Tychy
ul. Estetyczna 4 lok. B2, 43-100 Tychy
tel. (32) 706 10 91 w. 16
Rybnik
(Politechnika Śląska, Centrum Kształcenia Inżynierów)
ul. Kościuszki 54, 44-200 Rybnik
tel.: (32) 706 10 91 w. 17
Kom. 507 171 759
e-mail: bokrybnik@riph.com.pl