program współfinansowany przez Unię Europejską

Twój rozwój naszą sprawą

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Poddziałania 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju Przedsiębiorstwa

Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego

Aktualności

—– ✱ ✱ ✱ —–

Biuro Obsługi Klienta w Rybniku, w dniu 13.12.2018r. będzie czynne do godz 16.00. Dokumenty w zamkniętej kopercie będzie można zostawić w portierni do godz 18.00.

✱ ✱ ✱

Biura Obsługi Klienta Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej i Cieszynie w dniach 24.12.2018r oraz 31.12.2018r. będą nieczynne.

✱ ✱ ✱

Zgodnie z Uchwałą KS PSF nr 54 [link] i nr 55 [link] informujemy, iż od dnia 26 listopada 2018r. w życie wchodzą zmiany dokonane w regulaminie naboru do projektu, w formularzu zgłoszeniowym Przedsiębiorcy oraz przyjmuje się nowy minimalny zakres merytoryczny roboczej dokumentacji projektowej na potrzeby przeprowadzania wizyt monitoringowych.

✱ ✱ ✱

W dniu 12 listopada 2018r. Biuro projektu oraz wszystkie Biura Obsługi Klienta będą nieczynne.

✱ ✱ ✱

Zgodnie z Uchwałą KS PSF nr 53 [link] informujemy, iż od dnia 12 listopada 2018r. w życie wchodzą zmiany dokonane w regulaminie naboru do projektu oraz w formularzu osoby kierowanej na usługę rozwojową.

✱ ✱ ✱

W trakcie przerw w naborze (zgodnie z harmonogramem), Biura Obsługi Klienta będą dostępne dla klienta: od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 13.00, w piątek w godzinach od 8.00 do 12.00

✱ ✱ ✱

W dniu 26.10.2018r. (piątek) nasze Biura Obsługi Klienta będą przyjmować dokumenty zgłoszeniowe do projektu do godziny 17.00.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że w celu rozliczeń umów podpisanych do 31.08.2018 r., należy dostarczyć dokumenty rozliczeniowe na wzorach obowiązujących do 31.08.2018r.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że od dnia 1 września 2018 r. będą obowiązywać nowe wzory dokumentów. Nastąpiły też zmiany w Opisie systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych oraz w Regulaminie naboru do projektu. Przed złożeniem wniosków rekrutacyjnych, prosimy o wnikliwe zapoznanie się z nowymi dokumentami.
Informujemy również, że od dnia 1.09.2018 r. odwołujemy nabór dedykowany.

✱ ✱ ✱

Informacje dotyczące RODO:
1) Administratorem danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca oznacza to Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona
internetowa: bip.slaskie.pl; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych daneosobowe@slaskie.pl
2) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b) i c) oraz art. 9 ust. 2 g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO)
3) Kategorie przetwarzanych danych osobowych zgodne z formularzem zgłoszeniowym przedsiębiorcy oraz formularzem określającym status uczestnika projektu – wzory dokumentów
4) Dane będą przetwarzane od dnia podpisania umowy finansowania usług rozwojowych do 10 lat od zakończenia projektu.
5) Dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu realizacji projektu.
6) Dane osobowe będą przetwarzane przez:
a) Operatora:
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice, email: operator@riph.com.pl
b) partnerów:
MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k., ul. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, email: bokczwa@akademiamddp.pl
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza, email: operator@wsb.edu.pl
WASKO S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, email: operator@wasko.pl
c) Instytucję Zarządzającą,
d) Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 30; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – iod@wup-katowice.pl
e) instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
f) Instytucje dokonujące ewaluacji Programu upoważnione do przetwarzania danych przez Administratora danych
g) O powierzeniu danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom Uczestnik zostanie poinformowany w drodze pisemnej.
7) Przedsiębiorca i uczestnik ma prawo żądać od Beneficjenta dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania Wymienione prawa będą traktowane w sposób określony w artykułach 13 do 19 Rozdziału III: „Prawa osoby, której dane dotyczą” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
8) Przedsiębiorca i uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
9) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

✱ ✱ ✱

Informujemy, iż z przyczyn losowych w dniu dzisiejszym tj. 10.07.2018r. BOK w Tychach będzie otwarty w godz. 10.30-15.00. Za utrudnienia bardzo przepraszamy. Dla MMŚP, którym mija w dniu dzisiejszym termin złożenia Wniosków o rozliczenie usług rozwojowych, termin zostaje przedłużony do dnia jutrzejszego tj. 11.07.2018r

✱ ✱ ✱

Uprzejmie informujemy, że wyjątkowo w dniu 05.07.2018 r. Biuro Obsługi Klienta w Częstochowie przy ul. Kawia 4/16, będzie czynne od godz. 7:00 do 15:00. Przepraszamy za utrudnienia.

✱ ✱ ✱

Biura Obsługi Klienta w Tychach ul. Estetyczna 4 i w Częstochowie ul. Kawia 4/16 wydłużają dni bez naboru do 4 lipca 2018 r.

✱ ✱ ✱

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dni 26.06- 02.07.2018r. będą dniami bez naboru w Biurach Obsługi Klienta w Tychach ul. Estetyczna 4 i w Częstochowie ul. Kawia 4/16. Jednocześnie, pragniemy poinformować, iż liczba złożonych wniosków o rozliczenie usług rozwojowych w powyższych BOK-ach, jest tak duża, iż oczekiwanie na refundację może wydłużyć się nawet do 2 miesięcy, od daty złożenia kompletnego wniosku przez Przedsiębiorcę.

✱ ✱ ✱

Szanowni Państwo, zgodnie z pkt. IV.66.e.iv Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim, od dnia 16 czerwca br. do odwołania, ogłaszamy nabór dedykowany jedynie dla podmiotów zamierzających uzyskać wsparcie dla osób w wieku 50 lat i więcej. Nabór dedykowany obowiązuje we wszystkich naszych Biurach Obsługi Klienta.

✱ ✱ ✱

Z uwagi na ogromną liczbę przyjętych wniosków ogłaszamy od 11 do 15 czerwca dni bez naboru we wszystkich naszych Biurach Obsługi Klienta.
BOK będzie otwarty dla zainteresowanych (bez możliwości złożenia dokumentów aplikacyjnych):
• w Cieszynie i Dąbrowie Górniczej w dniach 11 oraz 12 czerwca,
• w Gliwicach w dniach 11 do 15 czerwca w godz. 8.00 – 16.00,
• w Rybniku w dniach 11 oraz 15 czerwca w godz. 8.00 – 16.00.

✱ ✱ ✱

W związku z nowymi przepisami dot. ochrony danych osobowych (RODO) informujemy, że dokumenty dot. projektu należy składać w zamkniętej kopercie bądź opakowaniu.

✱ ✱ ✱

Biuro Projektu w Gliwicach, będzie nieczynne w dniu 01.06.2018 r.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że WASKO SA – BOK w Gliwicach, ul. Barlickiego 23, w dniach 30.05. oraz 1-2.06 br. będzie miało nieplanowaną przerwę w przyjmowaniu wniosków.

✱ ✱ ✱

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa adres e-mailowy przetwarzany jest w naszej firmie: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO.

Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki w gronie większej grupy osób, a także dostawcom usług hostingowych.

Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:
• bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny
• z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko, adres)

Dane będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania żądania ich usunięcia.

Zakres przetwarzanych danych: adres e-mail, nazwa, adres, imię i nazwisko, treść informacji.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że w dniach 28.05-30.05.2018 r. Biuro Obsługi Klienta w Rybniku będzie miało nieplanowaną przerwę w naborze.

✱ ✱ ✱

Zawieszenie naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych – BOK Dąbrowa Górnicza i BOK Cieszyn.
Uprzejmie informujemy, że w związku z dużą liczbą przyjętych wniosków, zgodnie z ustępem 55 pkt e, lit. ii Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim, w terminie 16.05-21.05.2018 r. Akademia WSB zawiesza nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych (nieplanowana przerwa w przyjmowaniu wniosków). Jednocześnie informujemy, że w tych dniach Biura Obsługi Klienta w Dąbrowie Górniczej oraz Cieszynie będą otwarte w godzinach: 16.05.2018, 17.05.2018 – 10:00-15:00 oraz 18.05.2018, 19.05.2018 r., 21.05.2018- 7:00-15:00. Wnioski można natomiast składać u Partnerów projektu w pozostałych punktach: Częstochowie, Tychach, Rybniku, Gliwicach. Adresy i godziny otwarcia punktów znajdują się pod adresem http://operatorpsf.riph.com.pl/#kontakt

✱ ✱ ✱

Uprzejmie informujemy, że MDDP BOK w Częstochowie i BOK w Tychach, WSB – BOK w Dąbrowie Górniczej i BOK w Cieszynie będą miały planowaną przerwę w naborze w dniu 1 czerwca 2018 r.

✱ ✱ ✱

Od dnia dzisiejszego tj. od 08.05.2018 r. do odwołania, z powodów technicznych, mogą występować problemy z funkcjonowaniem infolinii BOK Częstochowa. Trwa naprawa usterki.
Przypominamy, iż we wszystkich sprawach związanych z BOK Częstochowa można kontaktować się również pod nr 501-800-586. Przepraszamy za utrudnienia.

✱ ✱ ✱

Informujemy, iż z powodu bardzo dużej ilości przedsiębiorców korzystających z BOK w Tychach – od dnia dzisiejszego tj. 07.05.2018r. do odwołania, nastąpi zmiana sposobu składania wniosków o rozliczenie zrealizowanych usług rozwojowych w MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp.k.- BOK Tychy i BOK Częstochowa. Wnioski o rozliczenie zrealizowanych usług rozwojowych, należy składać osobiście lub w formie wysyłkowej wyłącznie w BOK Częstochowa. BOK Tychy realizować będzie bieżącą pracę Biura Obsługi Klienta, oprócz przyjmowania wniosków o rozliczenie usług rozwojowych. Za zaistniałe zmiany serdecznie przepraszamy, jednak pozwolą one na usprawnienie przyjmowania dokumentów zgłoszeniowych w BOK Tychy.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że Biuro projektu będzie nieczynne w dniach 30 kwietnia, 2 maja oraz 4.05.2018 r., a BOK WASKO S.A. będzie miało nieplanowaną przerwę w naborze w dniach 2 maja oraz 4.05.2018 r.

✱ ✱ ✱

Uprzejmie informujemy, że Biuro Obsługi Klienta w Gliwicach będzie nieczynne w dniach 9.04. – 13.04.2018 r.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że od dnia 16.04.2018 r. zmianie ulega dotychczasowa nazwa Partnera w projekcie – Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Obowiązywać będzie nazwa: Akademia WSB i nowe logo Uczelni.
W związku z powyższym od 16.04.2018 r. wprowadzone zostaną nowe wzory wszystkich dokumentów projektowych u wszystkich Partnerów projektu. Uprzejmie prosimy o wstrzymanie się z przygotowywaniem wniosków na starych wzorach, do momentu udostępnienia na stronie internetowej nowych wzorów formularzy.

✱ ✱ ✱

Od dnia dzisiejszego tj. od 28.03.2018 r. do odwołania, z powodów technicznych, nie będzie funkcjonowała infolinia BOK Częstochowa. Trwa naprawa usterki.

✱ ✱ ✱

W dniu dzisiejszym tj. 27.03.2018 r. z powodów technicznych, nie będzie funkcjonowała infolinia BOK Częstochowa. Trwa naprawa usterki.

✱ ✱ ✱

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.03.2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Partner projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego” ustanawia nieplanowany dzień bez naboru oraz zamknięte BOK dla biur obsługi klienta w Dąbrowie Górniczej oraz w Cieszynie.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 31.03.2018 r., w którym był ustanowiony planowany dzień bez naboru, również będą zamknięte BOK w Dąbrowie Górniczej oraz w Cieszynie.

✱ ✱ ✱

Uprzejmie informujemy, że Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, BOK w Rybniku ogłasza nieplanowany dzień bez naboru oraz zamknięte BOK w Rybniku w dniu 03.03.2018 r.

✱ ✱ ✱

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21.02.2018 oraz 22.02.2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Partner projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego” ustanawia nieplanowane dni bez naboru oraz zamknięte BOK dla biur obsługi klienta w Dąbrowie Górniczej oraz w Cieszynie.

✱ ✱ ✱

W 2018 r. planowane są przerwy naboru wniosków o dofinansowanie w następujących terminach:

 

RIPH w Gliwicach i BOK w Rybniku: 31 marca, 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja, 17-21 września, 24 grudnia, 27-29 grudnia, 31 grudnia.
MDDP BOK w Częstochowie i BOK w Tychach: 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja, 1 czerwca, 13-14 sierpnia, 16 sierpnia, 29-31 października, 2 listopada, 27-28 grudnia, 31 grudnia
WSB – BOK w Dąbrowie Górniczej i BOK w Cieszynie: przerwa w naborze – 31 marca, 30 kwietnia, 2-3 listopada, 10 listopada, 28 grudnia,
oraz BOK zamknięty – 2 maja, 1-2 czerwca,22 grudnia, 24 grudnia, 27 grudnia (skrócone godziny pracy BOK do 15:00), 29 grudnia, 31 grudnia
WASKO S.A. BOK w Gliwicach: 30 marca, 2-7 lipca, 9-14 lipca, 16 lipca

✱ ✱ ✱

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz BOK w Rybniku wstrzymują nabór wniosków na dofinansowanie w terminie 22.01.2018 – 26.01.2018.

✱ ✱ ✱

Biuro Obsługi Klienta prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Cieszynie,
ustanawia nieplanowaną przerwę w naborze wniosków o dofinansowanie na następujące dni:

20.12.2017 przerwa w naborze wniosków – skrócone godziny pracy do 15:00,

21.12.2017 przerwa w naborze wniosków – skrócone godziny pracy do 15:00,

22.12.2017 przerwa w naborze wniosków.

✱ ✱ ✱

Biuro Obsługi Klienta prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Cieszynie w dniu 27.12.2017r. będzie nieczynne.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że:

 • w związku z dużą liczbą złożonych formularzy zgłoszeniowych, termin weryfikacji dokumentów i podpisywania umów ulega wydłużeniu. (Regulamin naboru do projektu § 2 pkt.8)
 • w związku z dużą liczbą złożonych formularzy rozliczeniowych, termin ich weryfikacji ulega wydłużeniu do 15 dni. (Regulamin naboru do projektu § 6 pkt.14)

O przywróceniu terminów wymienionych w Regulaminie naboru do projektu, poinformujemy w odrębnym komunikacie.

✱ ✱ ✱

W dniu 19 października 2017 r., w związku z nieplanowaną przerwą w przyjmowaniu wniosków z powodów technicznych (szkolenie wewnętrzne), niżej podane Biura Obsługi Klientów będą nieczynne.

Cieszyn (WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie)
ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn
Dąbrowa Górnicza (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Tychy, ul. Oświęcimska 51, 43-100 Tychy
Rybnik (Politechnika Śląska, Centrum Kształcenia Inżynierów), ul. Kościuszki 54, 44-200 Rybnik
29.09.2017r. Planowane przerwy w naborze

>

RIPH w Gliwicach – BOK w Rybniku Dzień bez naboru
Październik 30, 31
Listopad 2-4, 6-10, 13

 

WSB – BOK w Dąbrowie Górniczej oraz w Cieszynie Dzień bez naboru Dzień bez naboru, w tym skrócone godziny pracy BOK do godz. 15:00 Dzień bez naboru, w tym BOK nieczynne
Listopad 3, 4, 10, 13 2, 9
Grudzień 15, 29 14, 27, 28 9, 23, 30

 

MDDP – BOK w Tychach dni bez naboru
Grudzień 23, 27, 28, 29, 30

 

MDDP – BOK w Częstochowie dni z naborem, w których biuro będzie czynne krócej od 8:00 – 12:00
Grudzień 27, 29, 30

 

WASKO S.A. – BOK w Gliwicach Dzień bez naboru
Listopad
Grudzień 27-29

28.09.2017r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie dot. Podmiotowego Systemu Finansowania oraz zasad funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych. Więcej informacji >>>

✱ ✱ ✱

 

RIPH w Gliwicach wraz z partnerami informuje, że rozpoczyna się nabór do projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim” w Biurach Obsługi Klienta (adresy poniżej).
Dokumentacja projektowa jest dostępna w zakładce Wzory dokumentów

—————— ✱ ✱ ✱ ——————

O projekcie

Projekt: „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego”, realizowany jest przez Operatora PSF

 • Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach w partnerstwie z:
 • MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu spółka komandytowa w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • WASKO SA w Gliwicach.

Okres realizacji: od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2021 roku.

Wartość projektu: 50 009 538,48 PLN, w tym dofinansowanie z UE 41 796 926,48 PLN.
Dotychczas zawarto umowy na kwotę:
14 191 359,23 PLN.

Celem Projektu jest poprawa do końca 2025 roku kompetencji i kwalifikacji 5 478 pracowników i osób z kadry zarządzającej, zgodnie z potrzebami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt jest skierowany do właścicieli, wspólników, partnerów, kadry zarządzającej i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego, zatrudnionych na umowy o pracę oraz na umowy cywilno-prawne. Grupa docelowa to 5 478 pracowników i osób z kadry zarządzającej z 1 300 firm.

o projekcie

Jak uzyskać dofinansowanie

Aby otrzymać do 80% dofinansowania na szkolenia i doradztwo wystarczy samodzielnie wybrać usługi rozwojowe z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), oznaczone informacją o możliwości dofinansowania. Opcja ta dotyczy znakomitej większości wpisanych do BUR usług.

BUR jest to ogólnopolska, bezpłatna baza internetowa z usługami rozwojowymi dla firm, administrowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie można otrzymać na usługi rozwojowe, czyli:

 • Szkolenia i kursy zawodowe, mające na celu nabycie nowych kwalifikacji lub ich podwyższenie
 • Kursy poszerzające wiedzę w dziedzinach przydatnych w firmie
 • Studia podyplomowe, łącznie ze studiami MBA
 • Doradztwo dla pracowników
 • Mentoring i coaching
 • E-learning.

UWAGA! Dofinansowanie nie obejmuje kursów i szkoleń, których przeprowadzenie jest wymagane przepisami prawa (np. szkolenia BHP).

U nas możesz otrzymać aż do 100 000 PLN dofinansowania na przedsiębiorstwo i do 15 000 PLN na jedną usługę rozwojową!

Korzyści wyboru oferty z Bazy Usług Rozwojowych to m. in.:

 • Możliwość dofinansowania.
 • Profesjonalizm – oferowane w BUR usługi świadczone są przez zweryfikowane przez PARP instytucje, które dysponują wymaganymi akredytacjami i certyfikatami.
 • Pewność – usługi oferowane w BUR podlegają systemowi ocen, wystawianych przez korzystających z nich przedsiębiorców. System ocen jest obligatoryjny, co umożliwia porównanie ich poziomu i jakości pomiędzy różnymi oferentami.
 • Unikalność oferty – za pośrednictwem modułu „Tablica ogłoszeń” istnieje możliwość stworzenia usług pod konkretne, dedykowane zamawiającemu przedsiębiorcy potrzeby (usługi „na miarę”).

Kwota dofinansowania zależy od tzw. zmiennej kwoty przeliczeniowej (zkp), określanej kwartalnie przez Komitet Sterujący PSF. Obecnie wynosi ona 7500 PLN i jest średnią kwotą dofinansowania przypadającą na jednego uczestnika w ramach jednej umowy.

To przedsiębiorca decyduje, w ramach ww. warunków brzegowych, z jakich usług rozwojowych skorzysta i za jaką kwotę.

PRZYKŁAD: W ramach jednej umowy możesz wysłać aż 13 pracowników na usługi za 7500 PLN lub np. 5 pracowników na usługi za 15000 PLN i 7 pracowników na usługi za 2000 PLN.

Poziom dofinansowania wynosi od 50% do 80% wartości usługi i zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa średnie

50%

50
50

Przedsiębiorstwa małe

70%

70
70

Przedsiębiorstwa mikro

80%

80
80

UWAGA! W przypadku przedsiębiorstw małych i średnich istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania do 80%, w przypadku spełnienia dodatkowych warunków i kryteriów. (dostępne TUTAJ)

Podstawowe kryteria zaliczenia przedsiębiorstwa do odpowiedniej grupy MMŚP:

 • Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 zatrudnionych pracowników oraz obrót nie większy niż 50 mln EUR bądź suma bilansowa nie większa niż 43 mln EUR
 • Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większe niż 10 mln EUR
 • Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większa niż 2 mln EUR.

Schemat postępowania

Schemat postepowania

 

Harmonogram naboru

Harmonogram naboru do projektu (październik-grudzień 2018r.). Operator GAPR (Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju) prowadzi nabór w trybie ciągłym, tj. poza harmonogramem.

Legenda Operatorów: FG – Fundusz Górnośląski w Katowicach, WST – Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, DR KURN – Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Kurnicki sp.k. w Zabrzu, RIPH – Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach (partnerzy: MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k.; Akademia WSB; WASKO S.A. Gliwice), ARR – Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie (partnerzy: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu; Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej; WYG Consulting Sp. z o.o.)

Harmonogram naboru do projektu (styczeń-marzec 2019r.). Operator GAPR (Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju) prowadzi nabór w trybie ciągłym, tj. poza harmonogramem.

Legenda Operatorów: FG – Fundusz Górnośląski w Katowicach, WST – Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, DR KURN – Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Kurnicki sp.k. w Zabrzu, RIPH – Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach (partnerzy: MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k.; Akademia WSB; WASKO S.A. Gliwice), ARR – Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie (partnerzy: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu; Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej; WYG Consulting Sp. z o.o.)

Wzory dokumentów

 • Wnioski o dofinansowanie złożone w celu podpisania Umowy wsparcia powinny zawierać:

 • Zaświadczenie (dopuszczalna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) o braku zaległości w należnościach wobec ZUS/KRUS oraz wobec US.
 • W przypadku spółki cywilnej lub jawnej, zaświadczenie dla spółki i dla każdego wspólnika z osobna.
 • Zaświadczenia muszą byś aktualne na dzień składania dokumentów – są ważne 3 miesiące od dnia wystawienia.
 • W przypadku gdy Przedsiębiorca jest wzywany do uzupełnienia brakujących zaświadczeń (zgodnie z zapisami § 2 ust. 13 Regulaminu naboru) – przedstawione zaświadczenia nie mogą mieć daty wystawienia późniejszej niż data złożenia formularza zgłoszeniowego.
 • Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe oznaczone literą od C do C.5. – do pobrania poniżej lub [tutaj] – (wraz z załącznikami i poprawnie wypełnioną Kartą usługi – zgodnie z Uchwałą KS PSF nr 52 – [link]).

Dokumenty rekrutacyjne (należy wypełnić KAŻDE pole w formularzu: zgłoszeniowym Przedsiębiorcy/informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis/osoby kierowanej na usł. rozwojową – ewentualnie wpisać w danym polu ,,NIE DOTYCZY”) należy składać w Biurach Obsługi Klienta (dane kontaktowe). Dokumenty, które zostaną złożone w Biurze Projektu nie będą rozpatrywane.

Cel biznesowy w Formularzu dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową winien być opisany zgodnie z zasadą SMART.

Wszystkie wprowadzane Uchwały Komitetu Sterującego PSF w woj. śląskim można znaleźć tutaj – [link]

W celu rozliczenia umów wsparcia podpisanych do 31.08.2018 r., należy dostarczyć dokumenty rozliczeniowe na wzorach obowiązujących do 31.08.2018r.

Od dnia 1 września 2018 r. obowiązują nowe wzory dokumentów. Nastąpiły też zmiany w Opisie systemu wdrażania PSF usług rozwojowych oraz w Regulaminie. Przed złożeniem wniosków rekrutacyjnych, prosimy o wnikliwe zapoznanie się z nowymi dokumentami.

Zgodnie z zapisami Regulaminu, dokumenty zgłoszeniowe (formularze C – C.5) składane są w jednym egzemplarzu. Aby jednak przyspieszyć i usprawnić obsługę Klientów w Biurach Obsługi Klienta, istnieje możliwość złożenia dokumentów w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

W związku z nowymi przepisami dot. ochrony danych osobowych (RODO) informujemy, że dokumenty dot. projektu należy składać w zamkniętej kopercie bądź opakowaniu.

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie (nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem danej usługi) powiadomić Operatora o każdej zmianie dotyczącej tejże usługi oraz dostarczyć aktualne formularze zgłoszeniowe uczestnika – liczy się data wpływu podpisanych dokumentów w wersji papierowej. Aneks, jeżeli jest wymagany, winien być podpisany obustronnie nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem usługi rozwojowej. Brak terminowego powiadomienia o zmianach, skutkować może niedofinansowaniem usługi rozwojowej.

WZORY DOKUMENTÓW DLA UMÓW WSPARCIA PODPISANYCH OD 01.09.2018 R.;

 

WZORY DOKUMENTÓW DLA UMÓW WSPARCIA PODPISANYCH DO 31.08.2018 R.:

DODATKOWE DOKUMENTY (GDY WYMAGANE):

ARCHIWALNE DOKUMENTY:

Partnerzy projektu

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

Akademia WSB

WASKO S.A.

MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k.

 

BIURA OBSŁUGI KLIENTA

 

Dokumenty można składać w następujących Biurach Obsługi Klienta:
(należy brać pod uwagę harmonogram naboru – do sprawdzenia [tutaj]).
Dokumenty rekrutacyjne, które zostaną złożone w Biurze Projektu nie będą rozpatrywane.
W trakcie przerw w naborze (zgodnie z harmonogramem), Biura Obsługi Klienta będą dostępne dla klienta: od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 13.00, w piątek w godzinach od 8.00 do 12.00

Cieszyn

Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn
tel.: (32) 706 10 91 w.2
tel. kom.: 887 333 500 lub 887 700 440
operator@wsb.pl

24.12.2018 i 31.12.2018 nieczynne
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 17:00
Środa 7:00 – 18:00
Czwartek 7:00 – 18:00
Piątek 7:00 – 15:00

Częstochowa

ul. Kawia 4/16 lok 122, 42-202 Częstochowa
tel.: (32) 706 10 91 w. 3
tel. kom.: 501-800-586
bokczwa@akademiamddp.pl

Poniedziałek 7:00 – 17:00
Wtorek 7:00 – 17:00
Środa 7:00 – 17:00
Czwartek 7:00 – 17:00
Piątek 7:00 – 15:00

Dąbrowa Górnicza

Akademia WSB
ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: (32) 706 10 91 w. 4
tel. kom.: 885 511 800 lub 695 888 806
operator@wsb.pl

24.12.2018 i 31.12.2018 nieczynne
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 17:00
Środa 7:00 – 18:00
Czwartek 7:00 – 18:00
Piątek 7:00 – 15:00

Gliwicegodziny otwarcia >>>

Ośrodek Szkoleniowy WASKO SA
ul. Barlickiego 23, 44-100 Gliwice
tel.: (32) 706 10 91 w. 5
lub (32) 332 83 37
operator@wasko.pl

Poniedziałek 8:00 – 18:00
Wtorek 8:00 – 18:00
Środa 8:00 – 18:00
Czwartek 8:00 – 18:00
Piątek 8:00 – 16:00

Tychy

ul. Estetyczna 4 lok. B2, 43-100 Tychy
tel.: (32) 706 10 91 w. 6
boktychy@akademiamddp.pl

Poniedziałek 7:00 – 17:00
Wtorek 7:00 – 17:00
Środa 7:00 – 17:00
Czwartek 7:00 – 17:00
Piątek 7:00 – 15:00

Rybnik

Politechnika Śląska, Centrum Kształcenia Inżynierów
ul. Kościuszki 54, 44-200 Rybnik
tel.: (32) 706 10 91 w. 7
tel. kom.: 507 171 759
e-mail: operator@riph.com.pl

Poniedziałek 8:00 – 18:00
Wtorek 8:00 – 18:00
Środa 8:00 – 18:00
Czwartek 8:00 – 18:00
Piątek 8:00 – 16:00

BIURO PROJEKTU:

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice
e-mail: operator@riph.com.pl
tel.: (32) 706 10 91 w. 1
www.riph.com.pl

Kierownik Projektu:
Barbara Miller-Turek

Pon – Pt 7:30 – 15:30

Zwiększ czcionkę
Wysoki kontrast